Stichting DAS LEMNISCAAT werd in 2017 opgericht. Hieronder volgt alle informatie zoals gevraagd volgens de publicatieplicht voor Culturele ANBI's. 

 

De naam van de instelling
Stichting DAS LEMNISCAAT

RSIN/fiscaal nummer
857958215

De contactgegevens
Stichting DAS LEMNISCAAT
Cabralstraat 49-2
1057 CE Amsterdam
info@daslemniscaat.com

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het (doen) produceren en realiseren van
theatervoorstellingen, filmuitingen en andersoortige culturele initiatieven en
voorts al daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  

Beleidsplan
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het (doen) organiseren en uitvoeren van theatervoorstellingen en overige (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
- het (doen) realiseren en produceren van films; 
- het (doen) verstrekken en bieden van informatie, onder andere door
gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
- het genereren van eigen middelen, subsidies, giften en crowdfunding;
- samen te werken met diverse organisaties en instellingen; het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst. In geval van ontbinding wordt een eventueel batig saldo (na vereffening) uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met dat van de stichting.

Bestuur
Ine te Rietstap (voorzitter)
Martijn de Rijk (secretaris)
Charlotte Kranendonk (penningmeester)

Het bestuur hanteert een bestuursmodel en komt minimaal 4 keer per jaar samen. De penningmeester draagt zorg voor de financiële controle en uitbetaling aan verschillende partijen en het factureren aan derden. Het Bestuur van Stichting DAS LEMNISCAAT wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met 4 jaar.

Beloningsbeleid     
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden of gemaakte onkosten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting is pas net opgericht en zal zsm wanneer dit van toepassing is volgen met een verslag van de uitgeoefende activiteiten.

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting wordt beheerd op de SNS Bank, met het bestuur als beheerders. Het vermogen wordt gespendeerd aan honoraria en middelen die nodig zijn voor het realiseren van de kunstuitingen, zoals decor, kostuum, huur repetitieruimte etc. 

Verloning acteurs en Crew
Alle personeelslasten zijn gebaseerd op de CAO-theater, maar worden uitbetaald als honorarium. We hanteren het bruto loon. Alle personeelsleden werken op freelance basis of worden eventueel verloond via een verloningsbedrijf voor artiesten.

Financiële verantwoording 
Jaarverslag 2018